Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a) www.gidasepeti.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten (Bundan böyle "Gıda Sepeti" olarak anılacaktır).
b) www.gidasepeti.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Gıda Sepeti'in sahip olduğu internet sitesi www.gidasepeti.com.tr'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.gidasepeti.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar
önünde doğru olduğunu, Gıda Sepeti'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Gıda Sepeti tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin
sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü
kişiler veya yetkili merciler tarafından Gıda Sepeti'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Gıda Sepeti'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.gidasepeti.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.gidasepeti.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.gidasepeti.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Gıda Sepeti ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Gıda Sepeti üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Gıda Sepeti üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.gidasepeti.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Gıda Sepeti tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Gıda Sepeti bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Gıda Sepeti'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Gıda Sepeti'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Gıda Sepeti'in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.gidasepeti.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Gıda Sepeti'in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri
sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Gıda Sepeti tarafından www.gidasepeti.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Gıda Sepeti' üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Gıda Sepeti'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Gıda Sepeti web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. www.gidasepeti.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Gıda Sepeti web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların
doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Gıda Sepeti, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.gidasepeti.com.tr web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Gıda Sepeti, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Gıda Sepeti'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Gıda Sepeti, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine kampanya, tanıtım, bilgilendirme epostaları ve cep telefonlarına kampanya, tanıtım, bilgilendirme SMS'leri
gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber kampanya, tanıtım, bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.18. kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamız’da belirtilen amaçlar dâhilinde K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin
planlanması ve icrası için Kişisel Verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir. Kişisel verilerimin şirketiçi raporlamalarda, çağrı merkezinde kullanımına muvafakat ediyorum.
3.19. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından gidasepeti.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Gıda Sepeti tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Gıda Sepeti üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.